Sürüjilere degişli sms-habarnamasy geldi

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müşderilerine sms-habarnamasyny iberip, sürüjileri ulag serişdeleri dolandyrylanda hereketiň tizligine bellenen çäklendirmelere laýyklykda sazlaşykly hereket edip, ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmelidini ýatlatdy.

Sms-habarnamasynda şeýle diýilýär:

Hormatly sürüjiler! TIIM-niň PÝGG Size, ulag serişdelerini dolandyranyňyzda hereketiň tizligine bellenen çäklendirmelere laýyklykda sazlaşykly hereket edip, ýol hereketini kadalaryny berjaý etmelidigiňizi ýatladýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok