“SpaceX” 49 “Starlink” emeli internet hemrasyny uçurdy

Amerikaly telekeçi Elon Muskyň eýeçiligindäki “SpaceX” kompaniýasy älem giňişligine ýene-de 49 sany emeli hemrasyny uçurdy. Bu “Starlink” emeli hemrasy dünýä ýüzünde internet ulgamyny has kämi görnüşde hyzmat bermek maksatly uçurlýar.

Häzirki wagtda orbita 2 müňden gowrak “Starlink” hemrasy üstünlikli ugradyldy. Bu bolsa üstünlikli uçuşlaryň onunjysy boldy. “SpaceX” kompaniýasy orbita 12 müňe çenli emeli hemra ugratmak rugsadyna eýerdir.

Starlink – emeli hemra bolup, ol internet elýeterliligini üpjün etmek üçin Amerikanyň “SpaceX” kompaniýasy tarapyndan gurlan emeli hemra toparydyr. Dünýäniň dürli sebitlerinde internete girmegi üpjün etmeklik üçin döredilen «Starlink»  global internet taslamasyna ilkinji gezek 2019-njy ýylyň maý aýynda başlanypdy.

Söýenç BERDIÝEW

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 1-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok