Diňe kitap hakynda

Kitap tölegsiz ýa-da minnetsiz mugallymdyr. Ol her bir pursatda size paýhasy aýan edýär.

A.NOWAÝY

***

Aňyň ösmegi üçin iň gowy maşk ony täze maksatlar bilen ylhamlandyrmakdyr.

I.G.GERDER

***

Okamak, beýleki adamlaryň pikirleri arkaly öz pikirleriňizi emele getirýär.

A.RYBAKIN

***

Esasy zat biziň näme okaýanymyz däl-de, näme we nähili maksat bilen okaýanlygymyzdyr.

E.BERK

***

Adamlar okamagy bes edenlerinde pikirlenmegini hem bes edýärler.

D.DIDRO

***

Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär.

M.GORKIÝ

***

Kitap nesilden-nesle ruhy wesýetdir, garrylardan ýaşlara maslahatdyr.

A.GERSEN

***

Käbir ajaýyp kitaplar gözýetimiňi giňeltse, käbir kitaplary şeýle bir tolgunyp okaýarsyň welin, olar soň-soňlaram hiç ýadyňdan çykmaýar.

N.KRUPSKAÝA

***

Kitap – halkymyza bolan söýgini içimizde terbiýeläp, durmuşymyzyň beýik maksatlaryny şöhlelendirýär.

W.GLADKOW

***

Kitap bilen aragatnaşyk adamyň intellektual ösüşiniň iň ýokary we tapylgysyz görnüşidir.

T.TWARDOWSKIÝ

Mähri MUMINOWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok