Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda geçiriler

18-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek babatda degişli Karara gol çekdi.

Täze eýýamda mähriban Watanymyzy geljekki 30 ýylda syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny, şeýle hem döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleleri jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde, Ahal welaýatynyň “Türkmeniň ak öýi” binasynda, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlaryndaky Ruhyýet köşklerinde sanly ulgam arkaly geçirmeli.

Şu kararyň 1-nji bölegindäki görkezilen mejlise taýýarlyk görmek we ony ýokary derejede guramaçylykly geçirmek babatda işleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde geçirmegi üpjün etmeli we bu işleri utgaşdyrmaly.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok