«Türkiẏӓniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabuledişlik başlaẏar

2021-nji ẏylda dünẏӓniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgӓr «Türkiẏaniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhnda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi.

«Türkiẏӓniň talyp haklary» meẏilnamasynyň çӓklerinde talyplara diňe bir talyp haklary berilmӓn eẏsem, olaryň uniwersitetlere ẏerleşmegi hem üpjün edilẏӓr. Bu bolsa ony beẏleki ẏurtlaryň şuňa meňzeş meẏilnamalaryndan tapawutlandyrẏan hasiẏetdir.

Her aẏ berilẏӓn talyp hakyndan başga-da uçar bileti, uniwersitetiň goşant tölegleri, umumy saglyk ӓtiẏaçlandyrmasy, umumy ẏaşaẏyş jaẏy we türk dilini özleşdiriş okuwy hem meẏilnamanyň çӓklerinde üpjün edilẏӓr.

Görkezilenlere goşmaça hökmünde talyplaryň Türkiẏede bolẏan döwründe, geçirilẏӓn jemgyẏetçilik, medeni we akademiki çӓrelerine-de gatnaşmaklary maksat edinilẏӓr.

Has takyk maglumat almak üçin: www.turkiyeburslari.gov.tr

Telefon: +993 12 273752

E-mail: turkmenistan.egt.mus@meb.gov.tr

Meẏilnama ẏüz tutumak üçin iň soňky sene: 2022-nji ẏylyň 20-nji fewraly

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok