Türkmenistan we Italiýa işewür gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýarlar

Türkmenistanyň Italiýadaky ilçisi Toýly Komekow penşenbe güni Italiýanyň Lombardy welaýatynyň gubernatory Attilio Fontana bilen duşuşdy. Bu baradaky habary orient.tm belläp geçýär.

Geçirilen bu duşuşykda taraplar iki ýurdyň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwdä-ykdysady we medeni-gumanitar ugurlardaky hyzmatdaşlyga ýokary baha berdiler.

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurdyň işewürleriň gönüden-göni aragatnaşyk gurmagyň gelejegi, şeýle-de dokma, senagat we oba hojalyk pudaklarynda bilelikdäki hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da duşuşykda ylym-bilim ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Döwran AŞYROW

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 3-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok