Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesine täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň podpolkownigi Myrat Babagulyýewiç Babagulyýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň maýory Wepaly Durdymuhammedowiç Ataýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň maýory Merdan Tejenmyradowiç Muhammetmyradow Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesine bellenildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok