Enneagram bilermeni Dagdan Sözenowyň “Özüňi bilmek we özgeleri tanamak” atly psihologik sapaklary başlaýar.

Ýanwar aýynyň ikinji ýarymyndan başlap Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň gurnamagynda Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyndan ugur alyp, ýaşlary telekeçilige çekmek maksady bilen, adam psihologiýasyny öwrenmegiň meşhur usullarynyň biri bolan Enneagram bilermeni Dagdan Sözenowyň “Özüňi bilmek we  özgeleri tanamak” atly psihologik sapaklary başlaýar.

Sapaklara ýazylmak üçin gerekli resminamalar:

  • bellenen nusgada başlygyň adyna ýazylan arza;
  • bellenen nusgadaky sowalnama (anketa);
  • 1 sany 3×4 surat
  • Şahsy pastortynyň nusgasy

Sapaklara ýazylyşyk ýanwar aýynyň 10-y we 18-i aralygynda dowam eder.

Sapaklar tölegsiz görnüşde alnyp barybar.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 81

Tel: +993 62 976808

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok