“Facebook” suwasty iň uzyn web kabel rekordyny täzelemäge ýakynlaşýar

“Facebook” – “2Africa” suwasty web kabeline goşmaça goşant goşjakdygyny we bu goşmaçanyň üsti bilen kabeliň dünýäniň iň uzyn suwasty web kabeli rekordyna öwrüljekdigini habar berdi. 

2020-nji ýylyň maý aýynda yglan edilen “2Africa” kabeli Afrikanyň, Ýakyn Gündogaryň we Ýewropanyň 23 ýurduny birleşdirýär we ummanyň düýbünde 37 müň km aralygy geçýär. Kabeli Hindistana we Päkistana çenli uzatjak “2Africa Pearls” segmentiniň goşulmagy bilen kabeliň umumy uzynlygynyň 45 müň kilometre ýetmegine garaşylýar.

Birnäçe global telekom kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen “2Africa” taslamasy, “açyk we öz içine alyjy internet ekosistemasyny” gurmak we “adamlary has tiz onlaýn interneti elýeterli etmek” bolup durýar. Bu boksa “Facebook”-yň has giň maksadynyň bir bölegidir. 

Häzirki wagtda afrikalylaryň diňe dörtden bir bölegi internete birikdirildi. Täze suwasty web kabeli gaty zerur kuwwaty, artykmaçlygy we ygtybarlylygy üpjün eder. Asyl görnüşinde kabel 1,2 milliard adama hyzmat edilmelidi, ýöne goşmaça segment bilen bu kuwwat üç milliarda çenli artdyryldy.

Muhammet ANNADURDYÝEW,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok