Dünýädäki ilkinji akylly sagat

Häzirki wagtdaky akylly sagatlar öz gözbaşyny 1977-nji ýyldan alyp gaýdýar. Şol döwürde çykan akylly sagatlar dünýädäki ilkinji akylly sagatlar hasaplanýar.

Ilkinji akylly sagady “Hewlett Packard” şereketi “HP-01” ady bilen satuwa çykardy. Bu sagat şol ýyllarda geýip bolýan tehnologiýa pudagynda uly ädim boldy. Şol döwürde akylly sagat düşünjesi ýokdy. Bu sagat ilkinji sanly sagat ýa-da ilkinji kalkulýator sagady däldi. Şeýle-de bolsa ol, açyk gyzyl reňkli ýedi simwolly “LCD” ekranly, 28 düwmeden ybarat klawiaturaly, sekundometr, taýmer, oýaryjy we maglumatlary saklamak we ýatda saklamak aýratynlykly elde göterip boljak gurluşa eýedi.

Elbetde, “HP-01” ulanmagyň hiç hili kynçylygy ýokdy. Şol döwürde bu sagadyň bahasy 695 dollar bolup, şol döwürdäki “Rolex”-den has gymmatdy. Bu sagat, elbetde, häzirki wagtda ulanýan duýgur ekranly sagatlarymyzyň atasydyr we işleýän birini tapsaňyz, elbetde gymmatly kolleksiýa bolar.

Şöhrat MUHAMMEDOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
Energetika we inženerçilik desgalary
fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok