Lebap welaýatynda sport bäsleşikleri geçirildi

Türkmenabat şäherindäki Köpugurly sport toplumynda Lebap welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda birnäçe sport ýaryşlary geçirildi.

Ýeňil atletika, basketbol we welotrek boýunça geçirilen bu bäsleşikler ýurdumyzda sportuň ösýändigini aýdyň alamatlandyrdy.

Ýeňil atletika boýunça bäsleşiklerde 102 türgen we 7 topar ýeňil atletikanyň disk, naýza, ýadro zyňmak, päsgelçiliklerden ylgamak, üçürdikläp bökmek, uzynlygyna we ýokarlygyna bökmek, şeýle hem estafeta görnüşleri boýunça özara bäsleşdiler.

Meýdançada 3×3 görnüşinde oýnalýan basketbol boýunça welaýat merkezinde geçirilen bäsleşige toparlaryň 12-si gatnaşdy. Gyzykly geçen bäleşiklerde Türkmenabat şäheriniň we Farap etrabynyň basketbolçy türgenleri has şowly çykyş edip, baýrakly orunlar mynasyp boldular.

Orazow Söhbet

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 2-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok