Türkmenistanyň dünýä çempionatynda ilkinji medaly

Türkmenistanly türgen ildeşimiz Ýulduz Jumabaýewa, häzirki wagtda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynda bürünç medal gazanmagy başardy. Bu üstünlik, häzirki wagtda dowam edýän çempionatda ilkinji medal bolup durýar. 49 kilograma çenli agram derejesinde bäsleşen Ýulduz Jumabaýewa ştangany silterläp götermekde 76 kg agramy göterip, bürünç medalyň eýesi boldy.

Bu agramdaky bäsleşikde ýaponiýaly türgen Rira Suzuki kümüş medal gazandy. Bäsleşikdäki baş baýrak ýagny altyn medaly bolsa Suroçana Kambao gazandy.

Ýulduz Jumabaýewa häzirki wagtda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyny tamamlap, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda tälimçi bolup işe başlady. Ildeşimiziň 2018-nji ýylda 45 kilograma çenli agram derejesinde dünýäniň çempiony bolmagy bellärliklidir.

Şiriýew Aýhan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň 1-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok