BSSG Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eder

BSSG COVID-19-a garşy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk eder. Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Bütindünýä Saglygy goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Ýegor Zaýsewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar ileri tutulýan ugurlar boýunça özara hereketleriň ýokary derejesini nygtadylar, şeýle hem saglygy goraýyş ulgamy bilen bagly halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi internet sahypasnda habar berilýär.

Duşuşygyň barşynda türkmen tarapy Ýegor Zaýsewi täze bellenilen wezipesi bilen gutlap, oňa geljekki işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Diplomatlar BSGG-niň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň direktory Hans Klýugeniň Türkmenistana bolan saparynyň, şeýle hem BSGG-niň Ýewropa boýunça edarasynyň wekiliýetiniň ýurdumyza amala aşyran missiýasynyň netijelerine seredip geçdiler. Mundan başga-da COVID-19-a garşy göreşmekde hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de BSGG-niň Ýurt boýunça edarasynyň arasynda özara Düşünişmek hakyndaky Ähtnama bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

ÖWEZGELDIÝEW Rustam

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
inistituynyň 2-nji ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok