2021-nji ýylyň iň meşhur smaýlikleri mälim edildi

Biz köplenç duýgularymyzy beýan etmek üçin hat üsti bilen habarlaşanymyzda köplenç smaýliklerden peýdalanýarys. Smaýlikler indi sanly inowasiýanyň ösen jemgyýetinde uly meşhurlyga eýe boldy. Her bir duýgyny we pikiri aňladýan smaýlikler 2021-nji ýylda-da ýygy-ýygydan ulanyldy.

Şoňa laýyklykda, “Unicode” kompaniýasy 2021-nji ýylda iň köp ulanylan smaýlikleri yglan etdi. Kompaniýa tarapyndan berilen beýanata görä, geljekde şereket kod standartyny ösdürmegi we teksti häzirki zaman programma üpjünçiliginde hödürlemegi maksat edinýär.

Berilen maglumata görä, 2021-nji ýylda dünýädäki onlaýn ilatyň 92 göterimi gülküden akýan gözýaşlar, gyzyl ýürek, gülmekden gapdala togurlanmak,  el bilen halamak, aglamak, bagyşlaň, posa berýän ýüz ýaly birnäçe smaýlikleri ulanypdyr.

Maksat NOWRUZOW,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
Informatika institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok