Ýurdumyzda internet ulanyjylaryň sany gün-günden artýar

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen häzirki wagtda ýurdumyzda internet ulanyjylaryň sany gün-günden köpelýär. Bu bolsa ýurdumyzda aragatnaşygyň şeýle-de tehnologiýanyň we sanly ulgamyň barha ösýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ýurdumyzda häzirki zaman aragatnaşyk we telekommunikasiýa pudagynyň ösüşine, internetiň we sanly hyzmatlaryň elýeterli bolmagy ýurdumyzyň umumy durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şerti hökmünde garalýar. Döwletimizde her ýyl geçirilýän telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumat tehnologiýasy we ýaýlym enjamlary pudagyna degişli halkara sergiler, maslahatlar bu pudagyň gazananlaryny we ösüş mümkinçiliklerini aýdyň görkezýär.

Internet ulanyjylaryň sanyny köpeltmek üçin, «Altyn asyr» Milli Internet merkezi ilat üçin bahalary yzygiderli peseltmek syýasatyny alyp barýar. Bu bolsa internet ulgamyndan peýdalanmak mümkinçiligini ep-esli artdyrýar.

Paýtagtymyzyň we welaýatlaryň köpçülik ýerlerinde giň çäkli simsiz internet TM Wi-Fi giriş nokatlary gurulýar, Türkmenistanda Wi-Fi ulgamynyň gerimi yzygiderli giňeýär. Ýakynda «Türkmentelekom» EAK Lebap welaýatynda 10-dan gowrak TM Wi-Fi giriş nokadynyň gurlandygyny habar berdi. Bu edaranyň resmi saýtynda Wi-Fi işleýän ýerlerini we çäklendirilmedik TM Wi-Fi üçin nyrhlary görkezýän interaktiw karta çap edildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen Yslam ösüş banky (YÖB) bilelikde umumy bahasy 273 million ABŞ dollary bolan birnäçe taslamany durmuşa geçirýär. Olaryň kömegi netijesinde Türkmenistanyň tutuş çägini ýokary hilli mobil aragatnaşygy bilen üpjün etmek, bütindünýä ulgamynyň maglumat çeşmelerine elýeterliligi artdyrmak hem-de internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny ep-esli peseltmek meýilleşdirilýär.

Paýtagtymyzda we ähli welaýatlarda aragatnaşygyň we internetiň hilini gowulandyrmak maksady bilen süýüm-optik kabel çekilýär. Häzirki wagtda ilatyň barha artýan isleglerini göz öňünde tutup, operatorlar 4G-ni, ýakyn wagtda bolsa 5G-ni-de goşmak bilen, mobil aragatnaşyk, ýokary tizlikli internet we beýleki mobil hyzmatlar bilen Türkmenistany doly üpjün etmegi meýilleşdirýärler.

Kadyrberdi JÖWENOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we
gaz uniwersitetiniň Energetika we inženerçilik desgalary
fakultetiniň “Elektrik üpjünçiligi we awtomatika”
kafedrasynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok