Akylly telefonlary ulanmagyň ýaşy 3-e çenli peseldi

Çagalar haýsy ýaşdan başlap akylly telefonlary ulanmaly? Bu sorag bütin dünýäde ene-atalary alada goýýar. Germaniýanyň innowasion gözleg guramasy bolan “YouGov”-yň soňky gözlegine görä, akylly telefonlary ulanmagyň ýaşy ýyl geçdigiçe peselýär.

Gözlege gatnaşan ene-atalaryň aglabasy çagalarynyň 3-5 ýaşdan başlap akylly telefonlary ulanmaga başlaýandygyny aýtdylar. Bu gözleglere gatnaşýan ene-atalaryň ýarysy 6-11 ýaş aralygyndaky çagalaryň akylly telefonlary ulanmagy adaty zat diýip hasaplaýarlar ýa-da eýýäm şol ýaşdaky çagasy üçin telefon satyn alandyklaryny aýdýarlar.

Beýleki tarapdan, gözleglere gatnaşýan ene-atalar çagasynyň akylly telefon ulanardan ýaşynyň birneme pesligini göz öňünde tutup 12-14 ýaşaýança garaşýarlar. “YouGov”-yň gözlegine görä, sanly hyzmatlaryň agdyklyk edýän döwründe ene-atalar çagalarynyň akylly telefonlary ulanýan wagtynda olary gözegçilikde saklaýandyklaryny aýdýarlar.

Rahat BERDIÝEW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok