«Digital Engineering Expo 2022» Halkara sanly sergisi geçiriler

2022-nji ýylyň 22-nji martynda «Digital Engineering Expo 2022» (DEE 2022) Halkara sanly sergisi geçiriler.  Bu Halkara sanly sergi 2022-nji ýylyň 22-nji sentýabryna çenli dowam eder. Bu sanly gözden geçirişe 50 sany ýurtdan 500 sany eksponentleriň we 200 sany myhmanlaryň gatnaşmagyna garaşylýar, olar «Digital Engineering Expo 2022» meýdançasynda onlaýn, şeýle hem oflaýn formatda duşuşyp bilerler.

«DEE 2022» – sanly ykdysadyýetiň şertlerinde bu kärhananyň netijeli we ulgamlaýyn ösüşine itergi berýän özboluşly guraly bolup hyzmat edýär. Sergide innowasion formatda görkeziljek eksponentler, sergä gatnaşýanlara energetika, maşyn gurluşygy, elektrik energiýasy, nebiti-gazy gazyp alyjy, nebiti-gazy gaýtadan işleýji, nebit himiýasy we metallary gaýtadan işleýji pudaklaryň, şeýle hem inženerçilik we sanly tehnologiýalaryň ulgamynda işleýän IT-kärhanalarynyň we kompaniýalarynyň öňdebaryjy sanly we adaty tehnologiýalary we önümleri bilen tanyşmaklaryna mümkinçilik berer.

Halkara sergä we sanly gözden geçirilişe Ýewropa ýurtlaryndan, şeýle hem arap döwletlerinden halkara maýa goýumly gurluşlary, industrial kuwwatyň milli ýerleşýän we halkara senagat-önümçilik birleşmeleriniň taslamalarynyň maliýeleşdirilmegi bilen gyzyklanýan maýa goýum kompaniýalary we gaznalary gatnaşmagy meýilleşdirýärler.

Şeýle hem «DEE 2022» dürli döwletleriň sarp edijileriniň we öndürijileriniň, şeýle hem halkara bilermenleriniň, hyzmatdaşlarynyň we maýa goýumçylarynyň arasynda interaktiw aragatnaşygyň amala aşyrylmagyna itergi berer.

Perman IŞANGULYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok