Älem täsin bilip ýörseň…

Ördek kellesini yrgyldatman ýöräp bilmeýär.

Piller gulaklarynyň kömegi bilen bedenininiň temperaturasyny sazlaýarlar.

Akulalar kesellemeýärler.

Krokodiller reňk saýgarmaýarlar.

Yzlygynq uçup bilýän ýeke-täk guşuň ady Kalibridir.

Meduzanyň beýnisi bolmaýar.

Mör-möjekler mundan 400 müň ýyl öň peýda bolupdyr.

Häzirki wagtda balarylaryň 20 müňe golaý görnüşi mälim bolup, olaryň 5 sany gozi bardyr. Üçüsi kellesiniñ ýokarky böleginde, galan ikisi bolsa öň tarapynda ýerleşýär.

Garynjalar hiç wagt uklamaýarlar.

Gyzyl balyk infragyzyl hem-de ultramelewşe şöhläni görýär.

Ýer ýüzündäki guşlaryň görnüşi näçe bolsa, garynjalaryň hem şonça görnüşi bardyr.

Ýer ýüzündäki ähli janly-jandarda uglerod bar.

Kepderiniň süňki ýeleginden ýeňildir.

Çekirtgäniň reňki akdyr.

Atlar dik duran ýerinde-de ukusyny alyp bilýärler.

Deňiz leňňejiniň gany reňksiz bolýar, emma kislorod bilen garyşanda gök reňke öwrülýär.

Teneçiriň 6 sany aýagy bolup ol ýöräp bilmeýär. Teneçir iň çalt uçýan mör-möjek hasaplanýar. Onuň tizligi sagatda 57 kilometre ýetýär.

.

Gulmyrat ÝOLBARSOW,

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň
Türkmenabat agrosenagat orta hünär
okuw mekdebiniň oba hojalygynyň mehanzasiýasy
hünäriniň 105-nji toparynyň  talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok