Enneagram bilermeni Dagdan Sözenowyň “Özüňi bilmek we özgeleri tanamak” atly psihologik sapaklary başlaýar.

Dekabr aýyndan başlap Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň gurnamagynda Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyndan ugur alyp, ýaşlary telekeçilige çekmek maksady bilen, adam psihologiýasyny öwrenmegiň meşhur usullarynyň biri bolan   Enneagram bilermeni Dagdan Sözenowyň “Özüňi bilmek we  özgeleri tanamak” atly psihologik sapaklary başlaýar.

Sapaklara ýazylmak üçin gerekli resminamalar:

  • bellenen nusgada başlygyň adyna ýazylan arza;
  • bellenen nusgadaky sowalnama (anketa);
  • 1 sany 3×4 surat
  • Şahsy pastortynyň nusgasy

Sapaklara ýazylyşyk noýabr aýynyň 22-sinden dekabr aýynyň 4-ine çenli dowam eder.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 81

Tel: +993 62 976808

Kakabayew Kakabay,
Turkmen Dowlet binagarlik gurlusyk instituty
mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok