2022-nji ýyl «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrlar

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde maslahat geçirildi. Geçirilen maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler.

Mejlisde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy Akjemal Durdyýewa çykyş edip 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrymak baradaky teklibiň halkymyz tarapyndan giňden goldaw tapandygyny belläp geçdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok