FAO-nyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Ata Watanymyz Türkmenistan gün saýyn gülläp ösüşlere we özgerişlere tarap ynamly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň ileri tutýan pudaklarynyň biri hem halkara guramalary bilen  ysnyşykly gatnaşyklary saklamakdyr. Muňa mysal bolup Türkmenistanyň BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmek maksady bilen, häzirki wagtda bu guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şundan ugur alyp FAO-nyň hünärmenleri bilen bilelikde degişli Ylalaşygyň taslamasyny işläp düzmek teklip edildi. FAO guramasy 2022-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça Maksatnamasyny taýýarlamak boýunça teklip edilýär. Häzirki wagtda FAO tarapyndan “Merkezi Aziýada ownuk şahly mallary köpeltmegiň netijeliligini artdyrmak arkaly bug, gaz zyňyndylaryny azaltmaga ýardam bermek” atly sebitleýin taslama ýerine ýetirilýär. Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde FAO-nyň wekilhanasyny açmak baradaky teklibi hormatly Prezidentimiz tarapyndan makullanyldy. Bu gurama bilen Türkmenistanyň geljekki alnyp baryljak işleri kesgitlenildi.

.

Bilbil BERDIÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň II ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok