Azat Gurbanow şeker oty we stewiozidler barada açyk sapak geçdi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen Oba-hojalyk üniwersitetinde oba-hojalyk bilen meşgullanýan telekeçileriň gatnaşmagynda geçirilen pikir alyşma maslahatynda agronomýanyň dürli ugurly boýunça tejribeli bilermen Azat Gurbanow şeker oty diýip tanalýan Stevia ösümligi barada giňişleýin gürrüň berdi.

Bu ösümligiň peýdalary, ýetirliş şertleri, senagaty we söwdasy barada şekilli hem-de statistikalar arkaly diňleýjilere ýetirildi.

Stewiýa süýjiniň hakyky ýerini tutýar, ganda süýjiň derejesini kada getirmekde (diabetde), Holesteriniň mukdaryny peseltmekde ulanylýar. Bagyrdaky gany we öt haltany oňat işledýär. Stewiýa dişiň syrçasyny döwülmekden saklaýar.

Ulanylýan ýerleri: şekeriň ornuny tutujy, çorek önümlerine goşmak, süýjedilen çaý taýýarlamak, marinad edilen önümde duzyň tagamyny basmak, diş pasta goşmak.

  • Stewiýa süýjiniň hakyky ýerini tutýar, ganda süýjiň derejesini kada getirmekde (diabetde), Holesteriniň mukdaryny peseltmekde ulanylýar. Bagyrdaky gany we öt haltany oňat işledýär. Stewiýa dişiň syrçasyny döwülmekden saklaýar.
  • Stewiýa süýjiniň hakyky ýerini tutýar, ganda süýjiň derejesini kada getirmekde (diabetde), Holesteriniň mukdaryny peseltmekde ulanylýar. Bagyrdaky gany we öt haltany oňat işledýär. Stewiýa dişiň syrçasyny döwülmekden saklaýar.
  • Stewiýa süýjiniň hakyky ýerini tutýar, ganda süýjiň derejesini kada getirmekde (diabetde), Holesteriniň mukdaryny peseltmekde ulanylýar. Bagyrdaky gany we öt haltany oňat işledýär. Stewiýa dişiň syrçasyny döwülmekden saklaýar.

Muhammetguly Maşadow
TOHU-nyň talyby

Şeýle-de okaň:
Nobatdaky ylmy duşuşygyň esasy temasy: üzüm
Tropiki miweleri Türkmenistanda ýetişdirmek barada ylmy pikir alyşma geçirildi.
Injir agajynyň ekilşi barada pikir alyşma geçirildi
Dermanlyk ösümlikler barada ylmy pikir alşyldy
Peýdaly feýhoýa miwesi
Papaýa we Banan agaçlaryny köpeltmek meselesine garaldy.
Oba-hojalygyna zyýansyz möjejikleri köpeltmeli
Eksport potensiýaly – azyk bolçulygynyň habarçysy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok