Türkmenistan daşary ýurtly syýahatçylary özüne çekmek isleýär

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenistana mümkin boldugyça köp daşary ýurtly syýahatçylary çekmek babatynda halkara onlaýn duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanda syýahatçylygyň esasy ugurlary we ösüşiniň geljegi barada pikir alyşdylar. Bu baradaky habary Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi web sahypasynda belläp geçilýär.

TSTB-niň wekili Kerim Akmmämmedow ” Türkmenistanda 2019-njy ýyldan başlap, syýahatçylyk pudagy hususyýetçilere getirdi. Bu bolsa onlarça täze kärhanalaryň döremegine goşant goşdy.” diýip nygtap geçdi. Duşuşykda gözel diýarymyza daşary ýurtly syýahatçylary çekmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de Türkmenistanda 2000-den gowrak taryhy binagärlik ýerleriniň bar. Olaryň käbiri YUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Olar – Köneürgenç ýadygärlikleri, Gadymy Nusaý, Gadymy Merw.

Forumda, daşary ýurtly syýahatçylaryň diňe bir tebigy gözellik we gadymy ýadygärlikler bilen däl, eýsem hyzmat derejesi bilen hem gyzyklanýandygy bellendi. Häzirki wagtda Türkmenistanda 100-den gowrak birinji derejeli myhmanhanalar bar. Onlaýn konferensiýa gatnaşyjylar iň amatly syýahatçylyk ugurlaryny ösdürmegiň we olary Dünýäde öňdbaryjy hataryna çykarmagyň zerurdygyny aýratyn belläp geçdiler.

Söhbetdeşlige Wenadan, Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň başlygy doktor Neda Berger hem gatnaşdy. Eýrandan, Hytaýdan, Ýaponiýadan, Özbegistandan, Kanadadan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan syýahatçylyk kompaniýalarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanly kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk baradaky pikirlerini paýlaşdylar. Söhbetdeşlige Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň başlygy, Wenadan doktor Neda Berger hem gatnaşdy. Eýrandan, Hytaýdan, Japanaponiýadan, Özbegistandan, Kanadadan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan syýahatçylyk kompaniýalarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk baradaky pikirlerini paýlaşdylar. JICA we JATA ýapon guramalarynyň wekilleri umumy taslamalary durmuşa geçirmek üçin türkmen syýahatçylyk operatorlary bilen göni gatnaşyklary güýçlendirmek isleýändiklerini mälim etdiler.

Mähriban JUMAÝEWA
S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki
agrosenagat orta hünär mekdebiniň mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok