Pagta ýygymy möwsüminiň öňdebaryjylary

«Ak altynyň» bol hasylyny ösdürip ýetişdirmekde Ahal, Lebap, Daşoguz we Mary welaýatlarynyň käbir etraplarynyň pagta taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hasabatlary öňdebaryjylaryň zähmet depginleriniň ýokarydygyny äşgär edýär. Bu barada TDH habar berýär.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň pagtaçylary Watan harmanyna 12 müň 500 tonnadan gowrak, Ak bugdaý etrabynyň hasyl ussatlary 43 müň 300 tonnadan gowrak pagta tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler.

Lebap welaýatynyň Çärjew we Darganata etraplarynyň daýhanlary degişlilikde 61 müň 600 tonnadan gowrak we 6 müň 500 tonnadan gowrak gymmatly çig maly ýygnap aldylar.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ekerançylary hem döwlete 40 müň 500 tonnadan gowrak “ak altyn” tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirdiler.

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň pagtaçylary 49 müň 900 tonnadan gowrak gowaça hasylyny ýygnap alyp, gymmatly çig maly taýýarlamak baradaky meýilnamanyň ýerine ýetirilmegine mynasyp goşantlaryny goşdular.

Möwsümiň öňdebaryjylarynyň göreldesine eýerip, daýhanlar pagta ýygymynyň depginlerini barha ýokarlandyrýarlar we bellenen sepgide üstünlikli ýetmek ugrunda öndürijilikli işlerini dowam edýärler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok