ŞÖHRATLY SPORTUŇ ŞANY

Ýurdumyzyň sport diplomatiýasy belent ynsanperwerlik ýörelgeleri bilen utgaşdyrýar. Bu bolsa Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagy bilen birlikde, olimpiýa hereketiniň maksatlaryna eýerilmegi gönüden-göni bagly bolup, özünde belent ynsanperwer mazmuny jemleýär. Bu bolsa adamlaryň mümkinçiligini has doly açmaga gönükdirilendir.

Bu sözleriň aýdyň subutnamasy hökmünde Ýer ýüzüniň iri sport ýaryşlarynda ýurdumyza mynasyp wekilçilik edýän ýaş zehinli türkmen türgenleriniň ençemesiniň gazanan üstünligini agzap bolar. Şolaryň biri 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň iň ýokary baýraklaryna mynasyp bolan Ýulduz Jumabaýewadyr. Şu ýyl hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Halkara agyr atletika federasiýasy tarapyndan 45 kilogram agram derejesinde türgen gyzlaryň arasynda dünýä çempiony diýlip ykrar edilen bu ajaýyp türgeni hormatlamak dabarasy geçirildi.

Ýaponiýada geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen girdi. Çünki şonda Olimpiýa medaly ilkinji gezek ýurdumyza geldi. Olimpiýa oýunlarynda ildeşimiz — 21 ýaşly agyr atletikaçy gyz Polina Gurýewanyň sportuň agyr atletika görnüşinden kümüş medala mynasyp bolmagy başardy.

Häzir dünýäde sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm düzüm bölegi, ussatlylygy bilen olimpiýa hereketiniň belent maksatlaryny tassyklaýan türgenler bolsa parahatçylygyň ilçileri hasaplanylýar. Hut şoňa görä-de, halkara derejeli ökde türkmen türgenlerini, ussat tälimçileri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak şu ýylyň ýanwar aýynda döwlet Baştutanymyz tarapyndan tassyklanylan 2021 — 2025-nji ýyllarda Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň, beýleki döwlet maksatnamalarynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi.

Bu gün ýurdumyzda islendik adamyň halaýan sport görnüşi bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu bolsa olaryň beden taýdan sagdynlygyny oňat derejede saklamaga kömek edýär.

Maksat ORAZOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň Talyplar sport
klubynyň başlygy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok