Türkmenistanyň Olimpiýa ýygyndysy saýlama duşuşygynda asgyn geldi

Türkmenistanyň futbol boýunça Olimpiýa ýygyndysy 2022-nji ýylda geçiriljek Aziýa kubogynyň saýlama tapgyryndaky ilkinji duşuşygynda Iordaniýanyň ýygyndysyndan 0:1 hasabynda asgyn geldi. Duşuşygyň 67-nji minutynda ýeke-täk pökgini hüjümçi Ali Olwan geçirmegi başardy.

Şeýlelikde, Iordaniýanyň ýygyndysy 3 utuk bilen «F» toparçanyň başyny çekýär.

Türkmenistanyň Olimpiýa ýygyndysy saýlama tapgyrdaky ikinji duşuşygyny 28-nji oktýabrda Palestinanyň ýygyndysy bilen geçirer.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok