Ýurdumyzyň ýaşlar milli futbol topary Aziýa Kubogy-2022-niň saýlaw ýaryşyna başlaýar

Ýokary liganyň klublaryndan 23 sany futbolçy Ammanda Aziýa Kubogy-2022 saýlaw ýaryşyny başlajak Türkmenistanyň ýaşlar milli ýygyndysyna (23 ýaşa çenli) goşuldy.

Saýlaw ýaryşynda ýurdumyzyň futbolçylary I toparda Iordaniýanyň we Palestinanyň toparlary bilen güýç synanyşar. Türkmenistanyň milli ýygyndysy bu duşuşyga 42 ýaşly meşhur tälimçi Ahmet Agamyradowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda taýýarlandy.

Indi 5-nji gezek oýnaljak Aziýa Kubogy-2022 ugrunda 11-e bölünen 42 topar bäsleşer. Jemleýji tapgyra iň gowy görkezijiler bilen ikinji orunlary eýelän iň gowy dört topar finala çykar.

Oýunlar 2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 20-nji iýuny aralygynda Daşkentde geçiriler.

Ýazgeldi ABAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok