Türkmen ýaşlary dünýä metbugatynda

Türkmenistanly talyplar Daýanç Nyýazmuhammedow, Şanazar Waliýew şeýle-de daşary ýurtly Muhammet Aruşam, Jeýson Ço Kwan Hao Malaýziýada şäherde bilim çeşmelerini aňsat we ygtybarly paýlaşmaga mümkinçilik berýän programma döretdiler we ýeňiji bolmagy başardylar.

Milli kodlaşdyryş bäsleşiginde, haýyr–sahawat merkezlerini jemgyýet bilen birleşdirýän we donorlaryň şeýle hem meýletinçileriň gatnaşmagyny üpjün edýän programma emin agzalaryň göwnünden turdy. “CareClub” diýlip atlandyrylan bu programma, Aziýa-Ýuwaş Umman tehnologiýa we innowasiýa uniwersitetiniň “AWSAPU” topary tarapyndan “Amazon Web Services (AWS) Hackaton Build On Malaysia­ ­– 2021” bäsleşigine hödürlenildi.

Netijede, 4-nji awgustda geçirilen uly finalda maglumat tehnologiýasy (IT) we programma üpjünçiligi hünäriniň talyplary Muhammet Aruşam Huseýn, Daýanç Nyýazmuhammedow, Jeýson Ço Kwan Hao we Şanazar Waliýewiň ýeňiji bolandygyny yglan etdi. Birinji we ikinji orny “Team Talos” we “Team Hello World” toparlary eýeledi.

“AWSAPU” toparynyň programmasy, BMG-niň deňsizligi azaltmak, şäherleri ösdürmek , dowamly sarp etmek  we jogapkärçiligi üpjün etmek baradaky durnukly ösüş maksatnamasyna täsirli boldy.

“APU” toparyň ýolbaşçysynyň metbugat beýanatynda programmanyň doly işläp düzüjisi bolan Muhammet Aruşam, programmada özboluşly synag  ulgamynyň bardygyny aýtdy. Muhammet Aruşam programma has işjeň donorlara we hemaýatkärlik edenlere minnetdarlyk bildirdi. Bu taslama üçin topar ykrar şahadatnamasy bilen sylaglanyldy. 

Gülbahar ÖWEZNIÝAZOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok