Ykdysady ulgamda gazanylýan ösüşler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň her bir güni şatlykly wakalara, buýsançly ýeňişlere beslenýär. Güneşli Diýarymyzyň ykdysady kuwwaty ýylsaýyn pugtalanýar. Ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagy halkymyzyň sosial medeni ýagdaýynyň has ýokarlanmagyna getirýär. Bu ugurda häzirki wagtda ýokary netijeli işler amala aşyryldy. Muňa mysal hökmünde hormatly Prezidentimiziň ähli ulgamlarda zähmet çekýän raýatlaryň aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň, şeýle hem talyp haklarynyň 10 göterim köpeldilmegini görkezmek bolar. Şeýle guwandyryjy görkezijiler ýurdumyzyň beýleki pudaklarynda hem alnyp barylýar. Ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda dürli ugurlarda taýsyz ýeňişler gazanylýar. Durmuşa ornaşdyrylýan döwrebap özgertmeler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň barha pugtalanmagna getirýär. Ykdysadyýetimiziň pugtalanmagy bolsa bir tarapdan halkymyzyň sosial-medeni ýagdaýynyň ýokarlanmagyna getirse, beýleki bir tarapdan ýurdumyzyň daşary söwdasynyň ösmegini üpjün edýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurt baştutanlygyna saýlanandan soň geçen wagtyň içinde ýurdumyzyň daşary söwdasynyň ösüşi degişli döwür bilen deňeşdireniňde örän ýokary derejede ösdi. Eksport we import edilýän söwdalaryň görkezijisi ýylsaýyn artýar.

Eksport edilýän harytlarymyzyň bahasynyň ýokarlanmagynyň aýdyň mysaly hökmünde esasy eksportlyk harydymyz bolan tebigy gazyň bahasynyň deňeşdirilýän döwür bilen deňeşdireniňde iki esse golaý ýokarlanmagyny görkezip bileris. Eksport kuwwatymyzyň ýokarlanmagy ýurdumyzyň raýatlarymyzyň sosial-medeni ýagdaýyny ösdürmekdäki alnyp barylýan tutumly işleri maliýeleşdirmäge ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiz dürli ýurtlarda iş saparynda bolanynda, daşary ýurt maýasynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine çekilmegi bilen içgin gyzyklandygyny dünýä jemgyýetine aýan edýär. Munuň üçin Türkmenistanda amatly şertleriň döredilendigini bu gün dünýä şaýat boldy. Hakykatdan-da, häzirki wagtda Türkmenistanda daşary ýurt maýasynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine çekilmegi üçin amatly şertler döredildi. Bu şertlere daşary ýurt maýasynyň 2-3 ýyllap salgytdan boşadylmagy, elektrik energiýasy we tebigy gazyň arzan bahalardan berilmegi we başgada göz öňünde tutulan birnäçe ýeňillikler degişlidir. Bu ýeňillikler daşary ýurt maýasynyň ýurdumyza getirilmegini höweslendirmek üçin örän uly höweslendiriji gural bolup çykyş edýär.

Umuman, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan bu maksatnamalaýyn işleriň netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanymyzyň ykdysady taýdan ösüşleri barha ýokarlanýar we dünýäniň maýa goýum merkezleriniň birine öwrülýär .

Atajan HAMRAÝEW
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok