Arslanmyrat Amanow FIFA-nyň geçiren onlaýn duşuşygyna gatnaşdy

Halkara futbol federasiýasynyň guramagynda milli ýygyndylaryň kapitanlarynyň gatnaşmagynda onlaýn duşuşyk geçirildi. Bu barada HFF-niň resmi saýty habar berýär.

HFF-niň ösüş we mahabat bölüminiň başlygy Arsen Wengeriň ýolbaşçylygynda geçirilen onlaýn gürrüňdeşlikde futbol boýunça dünýä çempionatyny 2 ýyldan bir gezek geçirmek baradaky pikir maslahatlaşyldy. Wengeriň bu pikiri bilen ylalaşanlar-da, tersine ähi düzgünleriň öňküligine galmagyny goldap çykyş eden futbolçylar hem boldy. Onlaýn pikir alyşmanyň netijesinde her bir oňa gatnaşyjy kapitan degişli mesele dogrusyndaky pikirini aýtmaga mümkinçilik aldy.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň kapitany A.Amanow öz gezeginde HFF-niň öňe sürýän pikirini makullady. Onuň bellemegine görä, futbol boýunça dünýä çempionatynyň her 2 ýyldan geçirilmegi diňe bir futbolçylar üçin däl-de, eýsem ýaşlar üçin hem tejribe toplamaga şert döreder.

HFF dünýä çempionatyny her 2 ýyldan geçirmek meselesini 166 federasiýa goldady. Bu bolsa HFF-niň düzümine girýän 211 assosiasiýanyň üçden iki böleginden hem köpdür.

Daýanç Babamuradow,
Türkmenabat agrosenagat orta hünär
okuw mekdebiniň 2-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok