BMG-nyň Glazgoda howanyň üýtgemegi, geçiriljek konferensiýasy

Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýasynyň 26-njy sessiýasy – Angliýa we Italiýa tarapynda n 2021-nji ýylyň 31-nji oktýabryndan 12-nji noýabry aralygynda Şotlandiýanyň Konwensiýa merkezinde gurnalýar. Glazgoda, Angliýa.

Bu çäre ilkibaşda 2020-nji ýylyň noýabr aýynda bolmalydy we koronawirus pandemiýasy sebäpli yza süýşürildi. Bu karar COP býurosy Beýik Britaniýanyň we Italiýanyň wekilleri – konferensiýanyň prezidentleri bilen bilelikde kabul ederler.

Duşuşygyň täzeden meýilleşdirilmegi taraplaryň wekilliýetle-reniň doly hukuly işini üpjün edip biler we bu örän möhüm çäre taýynlyk görmek üçin has köp wagt berer. Howanyň üýtgemegi maksatlary üçin ambisiýasyny döretmek, howanyň durnuklyly-gyny güýçlendirmek we parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azalt-mak üçin ähli klimat gepleşikleri bilen işleşmegi dowam eder.

.

                                                                       Bilbil BERDIÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň
Halkara ykdysady gatnaşyklary
fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok