Ýurdumyzda Howanyň üýtgemegi boýunça ilkinji ýaşlar maslahaty geçirildi

Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanasy, Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we beýleki milli hyzmatdaşlar bilen bilelikde howanyň üýtgemegi boýunça ilkinji ýaşlar maslahaty geçirildi.

Howanyň üýtgemegi boýunça ilkinji ýaşlar maslahaty, BMG-niň Glazgo şäherinde geçiriljek Howanyň üýtgemegi boýunça 26-njy maslahatynyň (COP26) we BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça ýaşlar maslahatynyň (COY16) öňüsyrasynda guraldy.

Ýurdumyzda geçirilen ilkinji maslahat ýaşlara howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, howanyň üýtgemegine garşy göreş çärelerini işläp düzmek, şeýle hem olaryň bilimlerini ýokarlandyrmak arkaly howa boýunça hünärmenleri taýýarlamak üçin maksat edinýär.

Bu maslahata BMG-niň guramalarynyň wekilleri, döwletimiziň ýokary okuw jaýlarynyň talyplary we ýaş işjeňler gatnaşdylar. Maslahatyň çäklerinde tematik ýygnaklar hem geçirildi. Geçirilen maslahatyň dowamynda ýaşlaryň halkara forumlara gatnaşmagyny, daşary ýurtlar bilen aragatnaşyk saklamak ukybyny ösdürmek, ýaş nesli Türkmenistanda howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça işlerine çekmek boýunça birnäçe teklipler hödürlendi.

Maksat AMANGELDIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok