Türkmenistanly talyplar Halkara olimpiadanyň jemleýji tapgyryna gatnaşýarlar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Türkmen oba hojalyk institutynyň, Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň talyplary Maliýe howpsuzlygy boýunça halkara olimpiadasyna ilkinji gezek gatnaşyp, jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Olimpiada Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim ministrliginiň howandarlygynda geçirilip, oňa Türkmenistanyň ýedi ýokary okuw jaýynyň talyplary gatnaşdylar.

Halkara olimpiadanyň ikinji (jemleýji) tapgyry şu ýylyň 3-9-njy oktýabryna çenli aralykda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde «Sirius» bilim merkezinde geçirilýär. Oňa GDA ýurtlarynyň ýagny Russiýa, Belarussiýa, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan ýaly döwletleriň ýokary okuw jaýlarynyň talyplary gatnaşýarlar. Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplary olimpiada sanly ulgam arkaly gatnaşýarlar.  

Halkara bäsleşigiň şu ýylyň maý aýynda geçirilen birinji saýlama tapgyryna on müňlerçe adam gatnaşdy. Dürli dersler boýunça ýokary derejeli taýýarlyk görkezip, gowulardan gowular çäräniň soňky tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik aldylar.  Olimpiadanyň tabşyryklary ykdysadyýet, maliýe we karz, ykdysady howpsuzlyk, hukuk, maglumat howpsuzlygy, halkara gatnaşyklary ýaly ugurlarda düzülipdir.

Olimpiadanyň maksady gatnaşyjylaryň maglumat, maliýe we hukuk sowatlylygyny ýokarlandyrmak, olaryň hünäre gözükmegine ýardam etmek, maliýe howpsuzlygy pudagynda ylmy bilimleri ösdürmek bolup durýar.

Ogulşat ŞAPYÝEWA,

Aşgabat şäherindäki agrosenagat
orta hünär okuw mekdebiniň
mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok