Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Şu gün Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Baýramçylyk dabaralaryna Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Hökümet agzalary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalaryň, KHBS-niň wekilleri, şeýle-de köpsanly myhmanlar we at çapyşygyň janköýerleri gatnaşdylar.

Dürli ýaşar atlaryň arasynda geçirilen at çapyşyklaryň jemi ýedisi bolup, şolaryň her birinde bedewler özüniň iň gowy sport häsiýetlerini görkezdiler.

Soňra at çapyşyklaryň ýeňijilerine sylaglary gowşumak dabarasy geçirildi. Olara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok