Ýolbelet küşt bäsleşiginiň jemi jemlendi

Täze tehnologiýalaryň hem-de internet ulgamynyň has hem ösmegi durmuşymyzyň islendik pursadyna öz täsirini ýetirýär. Iş dünýämizden başlap şahsy dünýämize çenli hemme zatda munyň täsirini görmek bolýar. Bu täzelikleri ulanyp bilim ulgamynda-da gaty uly täzelikleri maksat edinip işine başlan Ýolbelet platformasy, bir ýaşyny doldurmagynyň öňi-syrasynda online küşt ýaryşy gurnady.

Internet ulgamynyň uzaklyklary ýakyn etmegi esasynda ýurdumyzyň hatda dünýäniň ähli künjeginden ildeşlerimiz bu küşt ýaryşynda öz zehinleriniň güýjüni orta goýdular. Ýaryş örän çekeleşikli geçdi. “Gujurly nesil” okuw merkeziniň we Beletfilm kompaniýanyň hemaýatkärlik etmeginde ýaryşyň ýeňijilerine pul baýraklary gowşuryldy.

Bu ýaryşda, küşt reýtingi 1800-den köp we az bolan ildeşlerimiz aýry ýaryşdyryldy. Şeýlelikde 1800-den köp bolanlaryň arasynda birinji ýere ildeşimiz Saparmyrat Atabaýew mynasyp boldy. 1800-den az bolanlaryň arasynda bolsa birinji ýere mynasyp bolan ildeşimiz Muhammet Eminow.

Mundan daşary hem Ýolbelet aýratyn saýlanan ýaryşçylary sylaglandyrmagy hem ýatdan çykarmady. Iň gowy başarnyk görkezen ýaş gatnaşyjylara Gujurly Nesil Bilim Merkezinden 600-300-150 manatlyk kitap satyn almak mümkinçiligi sowgat etdi. Iň gowy başarnyk görkezen iki zenan gatnaşyja pul sowgady we ilkinji onlukda ýer alan gatnaşyjylara bolsa Belet Filmden 3 aýlyk abuna sowgat edildi.

Ildeşlerimiziň arasynda şeýle zehinli adamlaryň bar bolmagy, öz zehinlerini dürli ugurlarda bäsleşdirmäge mümkinçilikleriň döredilmegi bizi diýseň buýsandyrýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok