TITU 2022-nji ýylyň iň ýokary derejeli dünýä uniwersitetleriniň hataryna girmegi meýilleşdirýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurtdaky ýokary bilim berýän okuw jaýlarynyň 2024-nji ýyla çenli abraýly halkara okuw merkezleriniň hataryna girmek baradaky alyp barýan syýasatynyň esasynda, 2016-njy ýylda açylyp ulanylmaga berlen, öňdebaryjy  ylym we bilim merkezleriniň biri bolan Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, abraýly iňlis žurnaly “Times Higer Education  (THE)” –yň  “World University Rankings – 2022” (2022-nji ýylyň iň ýokary derejeli dünýä uniwersitetleri) -yň  hataryna girmegi meýilleşdirýär.

Bu reýtinge girmek üçin uniwersitetde ýetişdirilýän  hünärleriň häzirki zaman we ýokary derejeli bilim ulgamynyň bolmagy, dünýäniň beýleki uniwersitetleri bilen halkara gatnaklary saklamagy, uniwersitete degişli bolan ylym işgärleriniň, mugallymlaryň we talyplaryň ylmy taslama-makalalaryň dürli žurnallarda çap edilmegi ýaly köp sanly aýratynlyklaryň bolmagy möhümdir.

Bu uniwersitetiň ýaşdygyna garamazdan,  düzüminde ýurdumyzyň ykdysady, bilim, we senagat kuwwatyny dünýä derejelerine ýetirmek üçin zerur bolan taýýarlygyň ugurlary we hünärleriň bolmagy,  şeýle hem, daşary ýurt uniwersitetleri bilen halkara aragatnaşyklary yzygiderli saklamagy, uniwersitete  reýtingiň düzüminde bolmaga doly mümkinçilik berýär.

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň baş maksady ýurdumyzyň innowasion ulgamyny kämilleşdirmek, ýurdumyzy ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek, şeýle-de, bilim, ylym, önümçilik, innowasiýa we işewürlik pudaklaryny toplumlaýyn bir ýere jemlemekdir.

Sähra Akmyradowa.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky
Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň
2-nji ýyl talyby

Teswirler

Ali

Nesip bolsa girer. Agzyndan huday eshitsin!!!