Türkmenistanda pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär.

8-nji sentýabrdan başlap, Türkmenistanda Daşoguz welaýatyndan başga ähli welaýarlarda “Ak altynyň” resmi taýdan başlandygy habar berildi. Demirgazyk sebitiň aýratyn toprak we howa şertleriniň bardygy sebäpli, pagta ýygnamak işleri 15-nji sentýabrda başlar. Häzirki wagtda oba hojalyk işgärleri ýokary hilli kombaýnlar ulanyp, pagta ösdürip ýetişdirmek zähmetini dolulygyna diýen ýaly maşynlaşdyryldy. Bu  barada  “GDA-nyň sesi” onlaýn radiosynyň habarçysy S.A.Nyýazow adyndaky Türkmenistanyň oba hojalyk uniwerstetiniň professory Kadyr Myradow bilen geçirilen söhbetdeşlikde alan maglumatlary esasynda habar edýär. Kadyr Myradow Öz gezeginde pagta ýygmagyň dürli taraplary barada gürrüň berdi.

Türkmen tehniki ylymlaryň doktory pagta ösdürip ýetişdirýänleriň we kombaýnlaryň esasy wezipesiniň hasyly hiç hili ýitgisiz öňünden ýygnamakdygyny aýtdy. Şeýle hem pagta senagatynyň häzirki zaman we iň oňat tehnologiýalar bilen üpjün edilýän dokma senagaty bilen ýakyndan baglanyşyklydygyny belläp geçdi. Bu sebiti ähli babatda berkitmek üçin dokma toplumlarynyň gurluşyk işleri işjeň dowam etdirilýär.

Pagtany netijeli saýlamak üçin dünýäniň öňdebaryjy kärhanalaryndan oba hojalyk tehnikalaryny satyn alyndy, olaryň biri hem Amerikaly Jon Dir kompanyýasydyr. Bu kompaniýanyň kombaýnlary we traktorlary esasanam türkmen öndürijileri arasynda has köp ulanylýar. Pagta hasylyna şu ýyl 1 müň täze Jon Deere-9970 kombinatynyň, 2 müň 227 ýük awtoulagynyň, 2 müň 301 traktoryň we 3 müň 620 traktor tirkeginiň gatnaşjakdygy nygtaldy.

Şu ýylyň ýazynda alty ýüz ýigrimi müň gektar Ýolöten-7, Ýolöten -39, Daşoguz-120, Daşoguz-114, Jeýhun, 149 F, Gubadag-3, S-2606 we orta süýümli sortlar we inçe süýüm görnüşi Ýolöten -14 bilen ekilendigini bellemeli. Hasyl şu ýyl 1,250,000 tonna ýeter diýlip garaşylýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok