Türkmenistanyň Prezidenti “Bilimler gününde” talyplara umumy sapak berdi.

Düýn paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyny geçdi.

Milli Liderimiz ýaş nesle ýurduň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy barada gürrüň berip, ýurduň ösüşindäki täze meseleler we olary çözmekde ýaşlaryň orny barada aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy böleklerini, oňyn bitaraplyk ýörelgesini we halklaryň arasyndaky parahatçylyga we dostluga esaslanýan halkara hyzmatdaşlyga ymtylýandygyny belläp geçdi.

Türkmenistanyň Prezidenti ata-babalaryň medeni mirasyny gorap saklamagyň möhümdigini aýtdy we şol bir wagtyň özünde ykdysady ösüş üçin zerur bolan sanly tehnologiýalaryň ösmegini goldady. Türkmen lideri ýaşlary innowasiýa hereketine işjeň goşulmaga we täze tehnologiýalary özleşdirmäge çagyrdy.

Mundan başga-da, Döwlet baştutany sapagyň dowamynda garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ösüşiniň ähli möhüm ugurlaryna ünsi çekdi we ykdysadyýetde we jemgyýetçilik ugurlarynda gazanylan üstünlikleriň iň täsirli we uly göwrümli mysallaryny gürrüň berdi. Milli Liderimiz bu üstünlikleriň esasy sütüniniň – watançylykdygyny belläp, Watana bolan söýgi – ajaýyp duýgydygyny, onuň gymmatyny ölçäp bolmaýandygyny aýtdy.

TDH

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok