Beýik Britaniýa türkmen dalaşgärlerini “Chevening” talyp haky maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar

Beýik Britaniýa isleg bildirýän dalaşgärleri 2022-2023-nji okuw ýyly üçin internet arkaly geçirilýän “Çiwniň” (Chevening) talyp haky maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar. Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň aýtmagyna görä, “Chevening” talyp haky maksatnamasy Beýik Britaniýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilmek bilen, mugallym taýýarlaýan we iňlis dilini öwredýän okuwlardan başga dürli ugurlar boýunça bir ýylyň dowamynda Angliýada magistr derejesini almaga mümkinçilik berýär.

Tölenjek talyp haky ýol çykdajylaryna, şeýle hem ýaşaýyş, eklenç we okuw tölegine ýetýär. Isleg bildirýän raýatlar şu salgy arkaly öz loginini (ulanyjy adyny) we parolyny döretmek arkaly web saýtdaky elektron soragnamany doldurmalydyr.
Soragnamany nädip dogry doldurmalydygy barada has giňişleýin maglumaty Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň web saýtyndaky ýaňy görkezilen websahypa girip alyp bilersiňiz.

Sorag ýüze çykan ýagdaýynda şu elektron salgy boýunça Beýik Britaniýanyň ilçihanasyna ýüz tutmak bolar.

Soragnamalar internetde doldurylyp, 2021-nji ýylyň 2-nji noýabryna çenli tabşyrylmalydyr. “Chevening” Beýik Britaniýanyň geljekki ýolbaşçylara bu ýurtda okamak üçin taýsyz mümkinçilik hödürleýän halkara hökümet talyp haky maksatnamasydyr. Bu talyp haklary islendik ugur boýunça islendik Britan uniwersitetinde bir ýylda magistr derejesini almak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden tapawutlanan hünärmenlere berilýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok