“Dostlukly gatnaşyklar – ak ertirlere uzaýar” atly maslahat geçirildi.

Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň mejlisler jaýynda “Dostlukly gatnaşyklar – ak ertirlere uzaýar” atly maslahat geçirildi.

Maslahata gatnaşyjylar ilki bilen ýurdumyz soňky ýyllarda iri halkara maslahatlaryň, forumlaryň hem-de ýokary derejedäki duşuşyklaryň geçirilýän, umumadamzat ösüşiniň esasy meseleleri boýunça netijeli pikir alşylýan açyk meýdança öwrüldigi barada bellediler. Maslahatyň esasy mazmuny Awazada geçen halakara forum hakynda boldy. Maslahata gatnaşanlar bu forumyň syýasy we yksysady taýdan wajyp meseleriň çözülendigi barada bellediler we forumda gurnalar birnäçe sergilerde türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleriniň önümleriniň sergä gatnaşyjylarda uly täsir galyrandygy barada aýtdylar.

Maslahat Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bilelikde gurnamagynda geçirildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok