Türkmenistanyň Prezidenti täze harby uçarda asman giňişliginde birnäçe öwrüm etdi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow irki maşklary ýerine ýetirenden soň, pyýada we welosipedde gezelenç etdi. Soňra döwlet Baştutany ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ygtyýaryna täze gelip gowşan harby uçarlaryň ýanyna geldi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna gelip gowşan döwrebap tehnikalar barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty kabul edip, harby uçarlaryň we beýleki söweş tehnikalarynyň tehniki aýratynlyklary barada maglumat berýän çyzgylary, şekil taslamalaryny we degişli suratlary synlady.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby uçarmanyň ýörite lybasyny geýip, täze harby uçary synagdan geçirmek üçin onuň şturwalynyň başyna geçdi. Döwlet Baştutany degişli kada boýunça hereket edip, harby uçar asmana göterdi. Harby uçar zerur belentlige çykyp, asman giňişliginde birnäçe öwrüm etdi.

Teswirler

designer outlet meubelen

Thanks.