Ýurdumyzda giriş synaglary başlady

28-nji iýulda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary üstünlikli başlady. Welaýat häkimlikleriň hem-de welaýat Baş bilim müdirlikleriniň goldaw bermegi bilen synag geçiriljek ýerler öňünden zerur serişdeler bilen üpjün edildi.

Şu ýyl giriş synaglary dalaşgärleriň öz ýaşaýan welaýatlarynda ýola goýuldy. Giriş synaglary mynasybetli geçirilen dabaralar Döwlet senasynyň uly ruhubelentlikde ýerine ýetirilmeginde başlandy. Welaýat merkezlerinde ýokary derejede ýola goýlan bu jogapkärli çäre ählitaraplaýyn talabalaýyk geçirilýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok