Maryly kärendeçiler şugundyr tohumyny ýygnamak işine girişdiler

Şu ýyl Mary welaýatynyň Garagum etrabynda 30 gektar ýerde tohumlyk gant şugundyry ýetişdirildi. Häzirki wagtda etrabyň kärendeçileri şugundyr tohumyny ýygnamak işine girişdiler.

Etrabyň ekerançylary, gant şugundyrynyň tohumyny ýygnamak bilen birlikde, galladan boşan ýerlerde täze ekilen bu azyklyk ekine ideg etmek işlerini-de utgaşykly alyp barýarlar. Gant şugundyryna ideg etmek işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyk derejede dowam etdirilýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok