Russiýa Federasiýasyna türkmen garpyzlary eltildi

Ýakynda, Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa Türkmenistandan 23,2 tonna garpyz eltildi. Bu barada Rosselhoznadzoryň sebitara Günorta müdirliginiň metbugat gullugy habar berýär.

Şol ugur boýunça Müsürden we Türkiýeden hem garpyz getirildi. Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa jemi 11 248 tonna garpyz eltildi. Şeýle bu ýere Türkiýeden, Müsürden we Täjigistandan gawun hem eksport edildi.

Habarda : «Gawunlar we garpyzlar olary iberýän döwletleriň ygtyýarly edaralarynyň beren zerur fitosanitar sertifikatlary bilen üpjün edildi, sanitar gözegçiliginden geçirilip, satuwa goýberildi» – diýlip bellenilýär.

Türkmenistanly ekerançylyk bilen meşgullanýan daýhanlar ýurtda ilatyň gök we bakja önümlerine bolan islegini doly kanagatlandyryp daşary ýurtlara hem iberýärler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok