Daşoguzda gök we bakja ekinleriniň ýygymy dowam edýär

Daşoguzda gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Bu ugurda S.A. Nyýazow adyndaky etrapda gowy netijeler gazanyldy. Häzire çenli bu ýerde 321 tonna düýp sogan, 884 tonna pomidor, 818 tonna käşir ýygnaldy.

Hyýar ýygmak boýunça tabşyryk ýerine ýetirildi, ýakyn günlerde kelem taýýarlamak boýunça hem ýyllyk tabşyrygy amal ediler. Sebitde gök ekinleri esasy öndüriji Gurbansoltan eje adyndaky etrapda hem ýygym ýokary depginde alnyp barylýar, bu ýerde 180 gektar meýdandan 4 507 tonna pomidor ýygnalyp, ýyllyk tabşyryk artygy bilen amal edildi, şeýle hem hyýar we käşir ýygnamak tabşyrygy hem ýerine ýetirildi.

Ýazlyk sogan ýygymy hem tamamlanyp barýar, eýýäm onuň 7000 tonnadan gowragy ýygnaldy. Atyzlardan üç müň tonnadan gowrak bakja ekinleri ýygnaldy, munuň özi ýyllyk tabşyrygyň ýaryndan gowragydyr.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok