Allaýar Şirliýew gözi ýapyk 40 partiýa küşt oýnady

30-dan gowrak tagtada küşt oýnamak, adam beýnisiniň çäkleri, adamyň mümkinçilikleriniň çäkleri üçin diýseň kyn synag.

Tagtalara seretmezden, kelläňdäki bölekleriň ajaýyp mukdaryny ýatda saklamaly we bu hereketleri garşydaşlaryna dilden küşt belligi bilen bermek üçin adatdan daşary zehinli adamlara mahsus ýagdaý.

Küşt taryhynyň 2 müň ýyldan gowrak taryhynda dünýäde bary-ýogy 6 (alty) küştçi bu rekorddan (30 ýa-da has köp oýun) geçmegi başardy. Şolaryň arasynda watandaşymyz – türkmen küşt oýunçysy Allaýar Şirliýew hem bar.

40 garşydaşyna garşy (2021-nji ýylyň 18-nji iýuly) gözi ýapyk oýnap, Allaýar 18 ýaşa çenli küştçileriň arasynda 1-nji we ulularyň arasynda 4-nji orny eýeledi.

Küşt oýnuny güýçlendirmek üçin Allaýar çagalygyndan 8 ýaşyndan gözüni ýapdy we 17 ýaşyna çenli häzirki ýokary netijelerini gazandy.

40 sany kör oýun oýnan Allaýar, Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Amerikaly grossmeýster Timur Gareýewiň 2016-njy ýylda oýnan 48 oýnunyň dünýä rekordyna ýakynlaşdy.

Allaýaryň aýdyşy ýaly, türkmen küşt oýunçysy Muhammet As-suli 9-njy asyrda ilkinji gözüni açdy. Şol döwürde ol diňe bir nusgawy küştde däl, eýsem kör dünýäde-de iň gowusydy.

Hiç kim XIX asyra çenli 10 oýun oýnunda rekorddan geçip bilmedi. Şeýlelik bilen, öz watandaşynyň yzyndan giden Allaýar, ýakyn 2 ýa-da 3 aýyň içinde Aşgabatda 50 kör oýun oýnamak we Timur Gareýewiň dünýä rekordyndan geçmek isleýär.

Dünýä rekordyny goýandan soň, Allaýar körleriň 30 tagtasynda dünýä çempiony Norwegiýaly Magnus Karlson we Timur Gareýew bilen iň gowy küşt bilen bäsleşmekçi. Deňi-taýy bolmadyk ýeňiş oýny bütin dünýäde küşt ösüşiniň has giň ýaýramagyna hyzmat eder. Ine, Türkmenistanyň Hormatly tälimçisi Şohrat Muratkuliýewiň talyby Allaýar Şirliýew üçin 40 kör oýnuň netijesi 31 oýun oýnady, 8 oýun oýnady, 1 ussatlyk bilen sport ussady Turaýew Şahruhdan 1 utuk gazandy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok