Golf oýny hakynda gyzykly maglumatlar

  • Golf – dünýä ýüzünde özüniň meşhurlygy boýunça ikinji orunda durýan sportuň bir görnüşidir.
  • Golf oýny köpümiz üçin diňe barly adamlaryň oýny ýaly bolup görünýän hem bolsa, bu aslynda beýle däl. Amerika we Ýewropa ýurtlarynda golf oýny boýunça möhüm maksatnamalar alnyp barylmak bilen, olaryň esasysy ýaş çagalaryň aňyny ösdürmäge gönükdirilen bolup durýar.
  • Golf boýunça ilkinji ýaryş 1860-njy ýylda Şotlandiýada geçirildi.
  • Resmi maglumatlara görä, häzirki zaman golf oýny XV asyrda Şotlandiýada döräpdir. 1457-nji ýylda bu ýerde patyşa permany bilen golf oýny gadagan edilýär, emma muňa garamazdan bu oýnuň meşhurlygy peselmeýär.
  • 1971-nji ýylda belli astronawt A.Şepard Aýda ilkinji golf urgusyny amala aşyrdy.
  • Meşhur oýun Aziýa dünýä bölegine 1829-njy ýylda Hindistanda açylan ilkinji golf kluby arkaly aralaşdy, 2009-njy ýylda bolsa Aziýa golf senagat federasiýasy döredildi.
  • Golf oýny 2016-njy ýylda Braziliýanyň Rio-de-Žaneýro şäherinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynyň hataryna girizildi.
  • Golf oýnunyň düzgünleri 1744-nji ýylyň mart aýynda işlenip düzüldi.
  • Maglumatlara görä, golf syýahatçylygy ýokary derejede ösmek bilen, onuň möçberi 1 milliard dollardan gowrak bolup durýar.
  • Çeýeligi, ugurtapyjylygy we çydamlylygy öwredýän golf oýny ýylyň islendik paslynda hem meşgullanmaga amatlydyr.

Hamra ÝULDAŞEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok