SPORT DESGAM – ÝEŇIŞLI DESGAM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek,halkyň saglygyny berkitmek,sagdyn bedenli ruhy taýdan kämil ýaş nesli ýetişdirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan  ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda bu ulgamda alnyp barylýan işler,sagdyn berk bedenli nesilleri kemala getirmekde edilýän işler,aladalar öz netijesini berýär.Mary welaýatynda hem türkmen sporty uly ösüşlere ,özgerişlere eýe bolýar.Welaýatyň türgenleri ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän köpçülikleýin sport çärelerine we ýaryşlaryna ,iri halkara sport ýaryşlaryna ,Aziýa we dünýä çempionatlaryna gatnaşyp welaýatyň sport abraýyny mynasyp goraýarlar.Mary welaýatynda dünýä ülňülerine gabat gelýän sport toplumlary ,sport mekdepleri we desgalary hereket edip,welaýatymyzyň ýaşaýjylaryna ,ýaş nesillere ýokary derejede hyzmat edýär.Şeýle sport mekdepleriň biri hem Mary şäheriniň Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebidir.Sport mekdebimizde  sportuň grek-rim göreşi,taekwondo itf,şotokan-karate,çeper-gimnastika,gylyçlaşmak,futbol,futzal,küşt,woleýbol ýaly görnüşleri hereket edýär.Mekdepde sportuň hereket edýän görnüşlerinden jemi 387-sany türgen bolup ,we 33-sany topar hereket edýär.Häzirki wagtda Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň tejribeli tälimçileri  tarapyndan ýaşlary sporta çekmek,sportuň olimpiýa görnüşlerini ösdürmek, ýaşlary sagdyn berk bedenli edip terbiýelemek bilen iri halkara sport ýaryşlaryna,aziýa we dünýä çempionatlaryna,olimpiýa oýunlaryna ýokary derejede taýýarlamak boýunça özleriniň gujur-gaýratyny gaýgyrman, yhlasly zähmet çekýärler.

Meýlis Imamow 
Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk
sport mekdebiniň direktory
 

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok