Allaýar Şirliýew we Magnus Karlseniň ýaryşy bolar

Türkmenistanyň abraýly tälimçisi Şöhrat Myratgulyýewiň türgeni 17 ýaşly küşt oýunçysy Allaýar Şirliýew nobatdaky duşuşyklarynda meşhur grossmeýsterleri:    Amerikanyň milli ýygyndysynyň küştçisi Andrew Tang-y 06.12.2021 seneside, Eýranyň milli ýygyndysynyň agzasy Asgar Golizade-ni 19.19.2021senesinde ýeňipdi. Bilşiňiz ýaly, Allaýar soňky birnäçe ýaryşda göz örtülen küşt  oýunlarynda ýeňiş gazanmagy  sebäpli has meşhur boldy. Ol “Bagtyýarlyk” sport toplumynyň Aşgabat klubynyň küşt oýunçylary bilen oýnap, ýeňişleriniň sanyny artdyrdy.
Allaýar Şirliýew 31 oýuny görmän oýnamak bilen iň ýokary bal gazandy we baly boýunça häzirki wagtda grossmeýster Timur Garaýewden soň ýaşaýanlaryň sanawynda dünýäde ikinji boldy we 18 ýaşa çenli küştçileriň arasyndaky sanawda dünýäde birinji boldy. Şu ýyl 31-nji oktýabrda Allaýar Şirliýew 18 ýaşyna ýetýär. Allaýar 8 ýaşyndan başlap, tagta seretmän küşt oýnamak bilen meşgullanyp başlady we şol çagalyk ýyllaryndan seretmän küşt oýanamak boýunça dünýä çempiony Magnus Karlseniň janköýeri. Magnusyň oýunlaryny öwrenip Allaýar güýçli küştçi boldy.
Şu ýyl 31-nji oktýabrda Allaýar Şirliýew 18 ýaşyna ýetýär. Ol dünýä küşt taryhynda täze sahypa ýazmak, ýagny Magnus Karlsen bilen 30 tagtada görlüp-eşidilmedik seretmän oýnamak oýny teklip etdi. Bu ýaryş biziň türgenimizi has-da dünýä belli eder diýip pikir edýäris we onuň ýeňmegini umyt edýäris.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok