Hasaba alyş syýasatyny emele getirmegiň möhüm ähmiýeti

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde edara-kärhanalaryň we guramalaryň döwrebap ösmeginde, olaryň işiniň takyk we dogry alnyp barylmagynda ykdysady maglumatlar möhüm ähmiýete eýedir. Bu maglumatlar buhgalterçilik hasaba alnyşynda hasaba alyş syýasatynyň emele getirilmeginde öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzda, bu ugurda “Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda” Türkmenistanyň Kanuny hem-de “Maliýe hasabatlylygyny düzmegiň we bermegiň Konsepsiýasy” hereket edýär.

Bu ugurda kabul edilýän resminamalar toplumynyň esasy maksady, buhgalterçilik hasaba alnyşy hem-de maliýe hasabatlylygy ulgamynyň esasyny kesgitlemek bilen, buhgalterçilik hasaba alnyşynda hasaba alyş syýasatyny emele getirmegiň we ony ýöretmegiň, maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryna laýyklykda düzmegiň we tabşyrmagyň düzgünlerini belleýär.

Hasaba alyş syýasaty ykdysady subýektiň ykdysady işiniň anyklygyna ilkinji gözegilik edilmeginiň, bahalandyrylmagynyň, bellige alynmagynyň, gündelik toparlanylmagynyň we jemlenilip umumylaşdyrylmagynyň amala aşyrylmagynyň maliýe hasabatlylygynda anyk usullarynyň we tärleriniň jemini özünde jemleýändir.

Ýurdumyzyň kanunçylygyna laýyklykda hereket edýän edara-kärhanalar we guramalar özüniň hasaba alyş syýasatyny, ykdysady işiniň maksatlaryndan, wezipelerinden hem-de aýratynlyklaryndan ugur alyp, özbaşdak kesgitlemek bilen amala aşyrýarlar.

Hasaba alyş syýasatyny emele getirmegiň esaslary bolup, maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryna laýyklykda olaryň emele getirilmegi bolup durýar. Şunda buhgalterçilik hasaba alnyşynyň hasaplarynyň iş meýilnamasyny düzmekden, öz wagtynda, dolulygyna bildirilýän talaplara laýyklykda buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmekden ybaratdyr.

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine sanly innowasiýalaryň we ösen döwrebap tehnologiýalaryň hem-de halkara tejribeleriniň has içgin ornaşdyrylýan döwründe, kabul edilýän çözgütler gelejegi nazarlaýan ykdysady strategik ugurlaryň biridir.

Şeýle işleriň milli ykdysadyýetimizde ornaşdyrylmagyna yzygiderli berýän ýadawsyz goldawlary üçin hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris!

Annamyrat Altyýew
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
Ykdysadyýet fakultetiniň uly mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok